wtorek, 27 września 2016

Raport o firmie - jakie informacje zawiera raport handlowy?

Raport o firmie - jakie informacje zawiera raport handlowy?


Każdy zapewne już nie raz się spotkał w swoim życiu z pojęciem raport handlowy, a zapewne wielu z Was widziało również wiele takich raportów. Ale czy zastanawialiście się:

 • Czy wiecie jakie informacje zawiera raport handlowy o firmie? 
 • Jakie sekcje zawiera raport handlowy?
 • Czy raport handlowy o firmie to to samo co raport wiarygodności firmy lub raport wiarygodności płatniczej? 


Co zawiera taki raport handlowy o firmie? Jakie informacje o firmach są w poszczególnych sekcjach?


Typowy raport o firmie może zawierać różne sekcje. Zależy to od tego, która firma - wywiadownia gospodarcza, go przygotowywała, czy jest to raport pełny czy skrócony.
Najczęściej jednak w takim raporcie wywiadowni gospodarczej o firmie można znaleźć następujące sekcje:

 • Kluczowe dane kontrahenta, inaczej zwane danymi podstawowymi lub danymi rejestrowymi,
 • Klasyfikację branżową,
 • Kierownictwo,
 • Strukturę własności,
 • Powiązania kapitałowe i osobowe,
 • Zatrudnienie,
 • Dane finansowe, zwane inaczej danymi bilansowymi,
 • Wiarygodność płatniczą zwaną inaczej moralnością płatniczą,
 • Zadłużenie,
 • Pozycja firmy na tle branży,
 • Zdarzenia prawne,
 • Banki i opinie bankowe,
 • Nieruchomości i pojazdy,
 • a także ocenę własną firmy dokonywaną przez poszczególne wywiadownie gospodarcze.Raport handlowy - kluczowe dane kontrahenta czyli dane podstawowe lub dane rejestrowe

W tej sekcji raportu handlowego o firmie znajdziemy podstawowe kluczowe dane o przedsiębiorcy, takie jak: nazwa firmy i forma prawna a w przypadku firm nieKRSowych nazwę firmy i imię i nazwisko właściciela lub wspólników spółki, dokładny adres pod którym firma jest zarejestrowana w oficjalnych rejestrach: KRS lub CEIDG, a także jej numery identyfikacyjne, takie jak NIP, REGON czy numer w rejestrze KRS w przypadku firm, które mają obowiązek się w tym rejestrze ewidencjonować. W raportach firmy Bisnode i Dun & Bradstreet (D&B) można znaleźć w tej sekcji także informacje o numerze D-U-N-S potocznie zwanym DUNS


Raport o firmie - Klasyfikacja branżowa

W tej sekcji raportu handlowego sporządzanego przez wywiadownie gospodarczą znajdziemy informację o klasyfikacji branżowej PKD, a w raportach niektórych firm także międzynarodową klasyfikację SIC wraz z opisem rodzaju działalności, która figuruje w oficjalnych dokumentach firmy.


Raport handlowy o firmie - Kierownictwo

Sekcja Kierownictwo raportu o firmie przygotowywanego przez wywiadownie gospodarcze zawiera różne informacje zależnie od rodzaju formy prawnej firmy.W przypadku najpopularniejszych form prawnych w Polsce do jakich należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o) i spółka akcyjna (S.A.) w sekcji tej znajdziemy informację o składzie zarządu i jego prezesie, o ilości członków zarządu, czasami także w tej sekcjo dowiemy się o narodowości członka zarządu, a także poznamy jego numer PESEL o ile ma obywatelstwo polskie.
W tej sekcji powinien się znaleźć także sposób reprezentacji czyli informacja ilu członków zarządu jest potrzebnych do skutecznego podpisania umowy (np. prezes + dowolny członek zarządu lub prezes + 2 prokurentów.
Zasadniczo powinna tu też być informacja o udzielonej prokurze.
Bardziej rozbudowane raporty o firmach sporządzane przez wywiadownie gospodarcze zawierają także informację o członkach Rad Nadzorczych, ewentualnie Komisji Rewizyjnych wraz z danymi osobowymi członków tych organów i numerami PESEL tych osób.
W przypadku firm tzw. nieKRSowych znajdziemy informację o właścicielu lub wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub partnerskiej. A także informacje o pełnomocnikach przedsiębiorcy o ile informacja taka została udostępniona w ewidencji CEIDG.
Informacje te mogą być pokazywane z okresu bieżącego jak i z wcześniejszych okresów.


Raport wywiadowni gospodarczej - Struktura własności

W raportach handlowych o firmach wywiadownie gospodarcze umieszczają także informacje o strukturze własności. Informacje te też są zmienne i zależą od formy prawnej przedsiębiorstwa, i tak w przypadku firm KRSowych będzie to informacja o kapitale wniesionym do spółki, o ilości i wielkości udziałów bądź ilości i wartości akcji, a także informacje o ilości udziałowców lub akcjonariuszy. W przypadku pozostałych form prawnych o ilości właścicieli.


Raport o firmie - Powiązania osobowe i kapitałowe

Bardziej rozbudowane i bogate raporty handlowe zawierają również informację o powiązaniach osobowych, czyli informację czy dana osoba z firmy (w roli członka zarządu, organu nadzorczego czy właściciela, udziałowca bądź akcjonariusza) piastuje również jakieś stanowisko (również w roli członka zarządu, organu nadzorczego czy właściciela, udziałowca bądź akcjonariusza) w innych podmiotach gospodarczych w Polsce bądź na świecie.
Powiązania kapitałowe pokazują czy dana firma jest powiązaną kapitałowo z innym podmiotem gospodarczym, czyli czy posiada w nim udziały i w jakiej wielkości. Powiązania te mogą być z okresu bieżącego bądź również mogą być pokazane z przeszłości.


Raport handlowy wywiadowni gospodarczej o firmie - Zatrudnienie

Sekcja zatrudnienie raportu o firmie zawiera informację o bieżącej wielkości zatrudnienia w danej firmie, a może także zawierać informację o historycznej wielkości zatrudnienia w tej firmie. Informacje te z reguły są dostępne tylko dla firm zarejestrowanych w KRS. Pozostałe podmioty gospodarcze nie mają obowiązku udostępniania takiej informacji toteż w takich przypadkach wywiadownie gospodarcze również nie posiadają takiej informacji, chyba że właściciel udostępnił ją podczas bezpośredniego wywiadu gospodarczego wykonywanego przez pracownika wywiadowni gospodarczej.


Raport handlowy o firmie - Dane finansowe, zwane inaczej danymi bilansowymi.

Jedna z najciekawszych i najwięcej mówiących sekcji w raportach handlowych sporządzanych przez wywiadownie gospodarcze. W sekcji dane finansowe w przypadku firm KRSowych powinien się znaleźć Bilans firmy i Rachunek Zysków i Strat, ewentualnie Rachunek Przepływów Pieniężnych o ile firma jest zobowiązana do sporządzania takiego dokumentu. W zależności od rodzaju raportu i firmy dane te mogą być pełne, lub mogą być pokazane tylko najważniejsze pozycje Bilansu i Rachunku Zysków i Strat, a w niektórych raportach mogą się ograniczyć do wartości przychodu i zysku bądź straty jaką zanotował dany podmiot gospodarczy w danym roku obrotowym. Dane bilansowe te mogą być pokazywane tylko za ostatni rok obrotowy, bądź za lata wcześniejsze, co również jest uzależnione od rodzaju raportu o firmie.
W przypadku firm nieKRSowych w większości przypadków w sekcji tej nie ujrzymy żadnych danych (z nielicznymi wyjątkami ale o tym innym razem) gdyż firmy nieKRSowe nie mają obowiązku udostępniać takich informacji publicznie.


Raport wywiadowni gospodarczej o firmie - Wiarygodność płatnicza zwana inaczej moralnością płatniczą

Kolejna sekcja raportu o firmie, po której każdy z nas wiele oczekuje. Z tej sekcji raportu handlowego powinniśmy się dowiedzieć czy sprawdzana przez nas firma jest dobrym czy złym płatnikiem i jakie są doświadczenia płatnicze tej firmy zarejestrowane przez wywiadownie gospodarczą. Z sekcji wiarygodność płatnicza powinniśmy także dostać ocenę ryzyka współpracy z tym kontrahentem pod kątem terminowości płacenia za faktury z odroczonym terminem płatności.


Raport handlowy o firmie - Zadłużenie

W raporcie jako integralna cześć raportu albo jako dodatek do raportu może być prezentacja zadłużenia czyli danych z giełd wierzytelności, internetowych giełd długów i biur informacji gospodarczej pokazujące tzw. “złe długi”, ich ilość i wielkość.


Raport wywiadowni gospodarczej - Pozycja firmy na tle branży

Raport handlowy może również zawierać informacje o podmiocie gospodarczym w porównaniu do branży z segmentu, w którym firma działa. Informacje o pozycji firmy na tle branży są również różnie przedstawiane w zależności od tego która wywiadownia gospodarcza je sporządza.


Raport handlowy - Zdarzenia prawne

Raport handlowy o firmie z reguły zawiera również informację o wszelkich zdarzeniach prawnych dotyczących firmy, do których zaliczyć możemy połączenia, fuzje, przejęcia, ale także wnioski o upadłość, likwidację czy restrukturyzacja. W sekcji tej mogą się również znaleźć informacje o zmianach nazwy przedsiębiorstwa.


Raport o firmie - Banki i opinie bankowe, pożyczki

Sekcja ta w raporcie handlowym zawiera informację o banku danej firmy, a także może zawierać opinię bankową. Mogą się też tu znaleźć informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach o ile takie dane są dostępne.


Raport handlowy - Nieruchomości i pojazdy

Raport handlowy może również zawierać informację o nieruchomościach jakie należą do przedsiębiorstwa wraz z numerem ksiąg wieczystych, a także informacje o pojazdach czyli o flocie samochodowej danego przedsiębiorstwa.


Raport handlowy o firmie - ocena własna firmy dokonywana przez poszczególne wywiadownie gospodarcze.

Ta sekcja raportu handlowego o firmie zawiera Scoring czyli oceny własne poszczególnych wywiadowni gospodarczych sporządzone w wyniku przetwarzania danych pierwotnych jakimi mogą być poszczególne pozycje Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, czy Rachunku przepływów pieniężnych w zestawieniu z innymi danymi. Efektem tego są najróżniejsze wskaźniki, indeksy, oceny kondycji finansowej firmy w wykonaniu tych firm przetwarzających informację o innych podmiotach gospodarczych. W sekcji tej mogą się też znaleźć rekomendacje maksymalnego kredytu kupieckiego.

Zachęcam do zapoznani się z tym tematem i zapewniam, iż nawet osoby, którym wydaje się, że już wszystko wiedzą na temat raportów o firmach, bo pracują z nimi na co dzień znajdą w tym serwisie informacje, których jeszcze nie znali.
Więcej informacji o raportach handlowych do przeczytania w sekcji Raport handlowy.

Będzie mi niezmiernie miło jeśli skomentujesz informacje zawarte wyżej i podzielisz się ze mną swoimi przemyśleniami o tym co przeczytałeś, wątpliwościami, które Ci się nasunęły, a być może także nowymi pomysłami o czym chciałbyś przeczytać w przyszłości w tym serwisie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszelkie komentarze mile widziane, pod warunkiem, że są na temat i nie są wulgarne ani obraźliwe.