piątek, 21 października 2016

Rodzaje form prawnych działalności gospodarczych dostępnych w Polsce.

Rodzaje form prawnych działalności gospodarczych dostępnych w Polsce.

Jakie formy prawne firm musimy rejestrować w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Jakie formy prawne firm musimy rejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania czytaj dalej...
W Polsce zgodnie z krajowym ustawodawstwem, mamy możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej w jednym z 2 rejestrów przedsiębiorców. Jeden jest dla osób fizycznych prowadzących działalność, a drugi jest dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
W wyżej wymienionych rejestrach zgodnie z Kodeksem Cywilnym rejestrujemy firmę czyli imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Jakie formy prawne firm musimy rejestrować w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej?

W Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej musimy zarejestrować następujące rodzaje firm (w nawiasach podano dopuszczalne skróty):
 • jednoosobowa działalność gospodarcza, która wbrew oficjalnej nazwie nie musi być wcale jednoosobowa
 • spółki cywilne (s.c.), a właściwe rejestrujemy wspólników spółek cywilnych

Jakie formy prawne firm musimy rejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)?

Zanim odpowiemy na to pytanie musimy wiedzieć, że Krajowy Rejestr Sądowy dzieli się na 3 rejestry:
 • Rejestr Przedsiębiorców
 • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Jakie firmy rejestrujemy w Rejestrze Przedsiębiorców?

W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w Rejestrze Przedsiębiorców musimy zarejestrować następujące formy prawne firm (w nawiasach podano dopuszczalne skróty), pośród których są spółki kapitałowe, spółki osobowe, spółki mieszane i pozostałe podmioty:
 • spółki akcyjne (S.A)
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o., sp. z o.o.)
 • spółki komandytowe (sp.k.)
 • spółki jawne (sp.j.)
 • spółki partnerskie (spółka partnerska, i partner, i partnerzy)
 • spółki komandytowo-akcyjne (S.K.A.)
 • spółki europejskie
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • spółdzielnie
 • instytuty badawcze
 • spółdzielnie europejskie
 • spółki europejskie
 • europejskie zgrupowania instytutów gospodarczych
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne odziały zagranicznych zakładów reasekuracji
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorcami zagranicznymi”
 • inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego

Jakie firmy rejestrujemy w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacje społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ?

W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej musimy zarejestrować następujące podmioty:
 • stowarzyszenia wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną,
 • związki stowarzyszeń,
 • fundacje,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • kółka rolnicze,
 • rolnicze zrzeszenia branżowe,
 • związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,
 • związki rolniczych zrzeszeń branżowych,
 • związki zawodowe rolników indywidualnych,
 • cechy rzemieślnicze,
 • izby rzemieślnicze,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • zrzeszenia handlu i usług,
 • zrzeszenia transportu,
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,
 • inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców,
 • izby gospodarcze wraz z Krajową Izbą Gospodarczą,
 • związki zawodowe wraz z ich jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną,
 • ogólnokrajowe związki międzybranżowe,
 • ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,
 • związki pracodawców,
 • federacje i konfederacje związków pracodawców,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • związki sportowe,
 • polskie związki sportowe,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,
 • nieposiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego,
 • inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego,
 • kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego,
 • nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszelkie komentarze mile widziane, pod warunkiem, że są na temat i nie są wulgarne ani obraźliwe.