sobota, 22 października 2016

Kto ma obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych?

Kto ma obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych?

Obowiązek sporządzania i składania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z polskim ustawodawstwem i zasadami rachunkowości mają wszystkie firmy prowadzące księgi rachunkowe.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

A księgi rachunkowe muszą prowadzić:
 • osoby prawne
 • wszystkie inne podmioty np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki cywilne, których obroty ze sprzedaży towarów i usług za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro

Kiedy się składa roczne sprawozdania finansowe?

Roczne sprawozdania finansowe wszystkie zobowiązane podmioty muszą sporządzić maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, a jak pamiętamy rok bilansowy nie koniecznie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. Tak więc obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego upływa 31 marca jeśli rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym.
Roczne sprawozdanie finansowe podmiotu powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, co w przypadku podmiotów, w których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oznacza datę 30 czerwca.
Kierownik jednostki ma obowiązek zatwierdzone sprawozdanie finansowe złożyć w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia we właściwym rejestrze sądowym, co w przypadku podmiotów, które zatwierdziły sprawozdania finansowe 30 czerwca oznacza, iż kierownik jednostki musi je złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym do 15 lipca.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno się składać z 3 podstawowych elementów:
 • bilansu
 • rachunku zysków i strat
 • informacjo dodatkowej, w której powinno się znaleźć wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Kto musi składać sprawozdanie finansowe z rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale własnym? 

Podmioty takie jak banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne, spółki akcyjne oraz pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równo-wartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro
mają obowiązek dodatkowo w sprawozdaniu finansowym zamieszczać:
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
 • rachunek przepływów pieniężnych.

Kto składa uproszczone sprawozdania finansowe?

Uproszczone sprawozdania finansowe zgodnie z polskim ustawodawstwem sporządzają spółki, które nie osiągnęły dwóch z pośród trzech poniższych wytycznych:
 • średnioroczne zatrudnienie na poziomie 50 osób;
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej 1 milion euro;
 • przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych – równowartość w walucie polskiej 2 miliony euro.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszelkie komentarze mile widziane, pod warunkiem, że są na temat i nie są wulgarne ani obraźliwe.